Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

 

za 2020 rok

 

 1. Nazwa, siedziba i adres jednostki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie

Samsonów 6, 26-050 Zagnańsk

NIP: 9591781895,  REGON 292037057

 

 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Zagnańsk, która zapewnia środki na jej działalność i rozwój.

 

 1. Podstawowym przedmiotem działalności jest rozwój i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury. Szczegółowe zadania Biblioteki określa jej Statut przyjęty Uchwałą Nr 4/2007 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 26.02.2007 r.

 

 1. Biblioteka jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Zagnańsk pod nr 1/2007 z dnia 23 maja 2007 roku.

 

 1. Czas działania jednostki: nieograniczony

 

 1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym: 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

 

 1. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuacji działania jednostki w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

 

 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów
  i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia   
         sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo   

       wyboru.

       Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020r. są zgodne z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo za pomocą systemu finansowo – księgowego firmy Przedsiębiorstwo Informatyczne FORTES J. Wąsik, K. Niziołek Sp. j., (wersja Fiks v 3.28 © Fortes), który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości.

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

1)  Środki trwałe powyżej 10 000 zł są amortyzowane w czasie metodą liniową wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

 • Pozostałe środki trwałe od kwoty 250,00 zł do kwoty 10.000 zł są jednorazowo amortyzowane i umarzane.
 • Zbiory biblioteczne (księgozbiory) są jednorazowo amortyzowane i umarzane.

 

 1. Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową. Wynik finansowy Biblioteki za dany rok obrotowy, obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodne z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

 

 

 1. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wariancie porównawczym.

 

 1. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4.

 

                                                                        

Agnieszka Makowska-Rams        Samsonów, 29.03.2021.                     Stella Ślefarska

     ……………………                      …………………..                        ………………….

Sporządził:                                 (miejsce i data)                               Zatwierdził:

http://www.gbp-samsonow.pl/images/bip/Bilans_1.pdf 

http://www.gbp-samsonow.pl/images/bip/Bilans_2.pdf 

http://www.gbp-samsonow.pl/images/bip/Bilans_3.pdf

 

http://www.gbp-samsonow.pl/images/bip/Rachunek_zysków_i_strat_2020.pdf

 

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego 2020 pdf 318.01 KB Informatyk
Bilans 2020 pdf 2.35 MB Informatyk
Rachunek zysków i strat 2020 pdf 883.90 KB Informatyk
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 20, lipiec 2021 09:24 Informatyk
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 20, lipiec 2021 09:26 Informatyk