Deklaracja dostępności - Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
 • Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej.
 • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Filip Wojtaszek - Informatyk.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 41 300 34 12

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej w Samsonowie
 • Adres: Samsonów 6
  26-050 Zagnańsk
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 41 300 34 12

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie, Samsonów 6

 • Do budynku prowadzą jedno wejście,
 • Do wejścia głównego prowadzi wejście bez schodów i bez progów,
 • W budynku nie  ma przeszkód na wysokości głowy
 • Dla osób na wózkach dostępne są oba poziomy budynku,
 • W budynku jest winda dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Placówka posiada 2 łazienki dla niepełnosprawnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększanym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • Budynek oznakowany jest wyraźną tablicą informacyjną,
 • W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi,             
 • Brak oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,
 • Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Dostępność architektoniczna Filia w Zagnańsku, ul. Spacerowa 8B

 • Do budynku prowadzą jedno wejście,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • Nie ma przeszkód na wysokości głowy,
 • Drzwi i przejścia są pozbawione progów,
 • Budynek oznakowany jest wyraźną tablicą informacyjną,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych,
 • W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Dostępność Świetlicy Jaworze, ul. Bursztynowa 9

 • Świetlica zlokalizowana jest w dwu kondygnacyjnym budynku i osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego swobodnego dostępu,
 • Do budynku prowadzi jedno wejście. Zlokalizowane jest ono powyżej poziomu chodnika, prowadzą do niego schody,
 • Wewnątrz budynku, w korytarzu, znajdują się schody prowadzące na piętro. Nie ma windy oraz platformy przyschodowej,
 • W budynku nie ma toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych,
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych,
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych,
 • W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem
 • W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. Brak oznakowania miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.

Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Na stronie internetowej zastosowano kolorystykę uwzględniając odpowiedni dobór kontrastów.
 • Jest możliwość zmiany rozmiaru czcionki,
 • Możliwa jest zmiana kontrastu dla osób niedowidzących,

Alternatywny sposób udostępniania zbiorów

 • Z uwagi na niekompletne nieprzystosowanie pomieszczeń biblioteki dla osób z niepełnosprawnościami udostępniamy dla naszych Czytelników alternatywny sposób wypożyczania zbiorów.
 • Czytelnikom niepełnosprawnym na ich życzenie, Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie dostarcza zamówione zbiory biblioteczne do domu (aby skorzystać z usługi należy skontaktować się telefonicznie z biblioteką).
 • W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcja wzroku. Bibliotekarze pomagają też w wyborze książek z większą czcionką.

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl (http://www.rpo.gov.pl)